მიმდინარეობს საიტის განახლება

ცხელი ხაზი: + 995 366 29 12 61

მერიის საშტატო ნუსხა
# შტატი სახელი გვარი ტელეფონი ელ.ფოსტა
1 მერი გოჩა ქიმაძე 599 56 07 06 gocha.qimadze@gmail.com
2 მერის პირველი მოადგილე არსენ ბალახაშვილი 599 95 21 10 arsenbalaxashvili@yahoo.com
3 მერის მოადგილე სოსო რეხვიაშვილი 595 00 06 02 Soso.1963rexviashvili@gmail.com
                        ადმინისტრაციული სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი ნონა ჭიჭინაძე 551 55 23  70 chichinadze41@gmail.com
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში  
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში  
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებში  
6 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებში  
7 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში  
8 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო და საზოგადოებსთან ურთიერთობის საკითხებში  
9 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის უსაფრთხოების  საკითხებში
10 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვის უფლებებისა და მხარდაჭერის საკითხებში  
            საფინანსო სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი ხათუნა ჩაგუნავა 595 09 11 47 xatunachagunava1971@gmail.com
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში  
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ხაზინასთან ურთიერთობის საკითხებში საკითხებში  
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  საკითხებში  
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  საკითხებში  
              ქონების მართვის სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი ვაჟა გუტაშვილი 574 00 88 57 v.gutashvili@yahoo.com
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ეკონომიკისა და სტატისტიკის საკითხებში
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მუნიციპალური ქონების მართვის  საკითხებში  
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მიწის მართვისა და ადგილობრივი გადასახადების ადმინისტრირების საკითხებში  
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აგრარულ საკითხებში
6 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების ადმინისტრირების  საკითხებში  
              შესყიდვების სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი ლევან მუმლაძე 555552601 levanimumladze83@gmeil.com
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების   საკითხებში  
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების   საკითხებში  
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის   საკითხებში  
             ინფრასტრუქტურის სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი გოდერძი სხირტლაძე 591 91 88 84 goderdzisxirtladze@yahoo.com
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის    საკითხებში  
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის    საკითხებში  
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის პროექტირების    საკითხებში  
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წერილებთან მუშაობისა და ბრძანებების მომზადების     საკითხებში  
6 პირველი  კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი  არქმშენინსპექციის    საკითხებში  
7 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის    საკითხებში
ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილება
8 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი ანტონ გელაძე 599 78 81 11 antonigeladze84@gmail.com
9 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქმშენინსპექციის საკითხებზი  
10 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის პროექტირების   საკითხებში  
ზედამხედველობის სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი ლევან დემეტრაძე 577 77 97 89 levandemetradze3@gmail.com
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის     საკითხებში  
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის    საკითხებში  
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის    საკითხებში
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა კეთილმოწყობის     საკითხებში  
მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ
საქმეთა  და ტურიზმის განვითარების სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი ზურაბ ბეთხოშვილი 591 81 40 60 zbetxoshvili2gmail.com
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლებისა და ახლგაზრდულ საქმეთა      საკითხებში  
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის     საკითხებში
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის  საკითხებში  
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ტურიზმის  საკითხებში  
იურიდიული სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი გიორგი ბერიძე 577350836 giorgi.beridz.96@gmail.com
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში  
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  იურიდიულ  საკითხებში  
შიდა აუდიტის სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი თამაზ ხარატიშვილი 577 71 57 12 xaratishvilitamaz@gmail.com
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების კონტროლისა და აუდიტის  საკითხებში  
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა კონტროლისა და აუდიტის,კერძო სამართლის  იურიდიული პირების კონტროლისა და აუდიტის  საკითხებში  
სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი მამუკა ბუიღლიშვილი 577 57  67 11 mbuigla@gmail.com
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში  
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სამხედრო აღრიცხვისა გაწვევისა და მობილიზაციის საკითხებში
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში  
6 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების  საკითხებში  
მერის    წარმომადგენლები
1 დაბა აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვასილ მეგენეიშვილი 598 19 99 58  
2 დაბა ადიგენის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზაზა ტაბატაძე 599 67 23 60  
3  არლის ადმინისტრაციულ ერთეულში დავით აკოფაშვილი 568 88 85 04  
4 უდის ადმინისტრაციულ ერთეულში შოთა ყულჯანიშვილი 571332532  
5 ბენარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვეფხვია ჭაღიაშვილი 599 11 98 95  
6 ხევაშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში გიორგი ენდელაძე 598 89 63 95  
7 წახანის  ადმინისტრაციულ ერთეულში ზურაბ ბარამაძე 599 39 84 44
8 ბოლაჯურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯიმშერ ქიმაძე 595 58 18 47  
9 გორგულის  ადმინისტრაციულ ერთეულში ზოია გახოკიძე 598 50 55 72
10  ზანავის ადმინისტრაციულ ერთეულში ამირან მიქელაძე 598 41 24 06
11  ვარხნის ადმინისტრაციულ ერთეულში პაატა დემეტრაძე 551555738
12  ლელოვნის  ადმინისტრაციულ ერთეულში გოჩა ჯანელიძე 599 96 82 32  
13  მლაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში აჩიკო ლობჯანიძე 551 80 30 50  
14  ზარზმის  ადმინისტრაციულ ერთეულში გურამი გავაშელი 599 55 03 99  
15  მოხის  ადმინისტრაციულ ერთეულში გიორგი მეტრეველი 551 20 30 78  
16  დერცელის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზაზა შავაძე 595514863
17  ფხეროს   ადმინისტრაციულ ერთეულში პეტრე საკანდელიძე 598 47 25 22  
18  სამყურის   ადმინისტრაციულ ერთეულში პაატა ბოლქვაძე 591 44 46 23  
19 ჩორჩნის   ადმინისტრაციულ ერთეულში ვახო ზაქაშვილი 599 97 26 47  
20  ჭეჭლის ადმინისტრაციულ ერთეულში თეიმურაზ ბლიაძე 591 33 64 07  
21  ზედუბნის  ადმინისტრაციულ ერთეულში ასლან ბერიძე 593 28 12 92  
22  არლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნათია ბარძიმაძე 595 69 11 00  
23  უდის  ადმინისტრაციულ ერთეულში გოჩა მღებრიშვილი 593 27 92 05  
24  დაბა აბასთუმნის  ადმინისტრაციულ ერთეულში გიორგი ელისაბედაშვილი 568 77 68 50  
25  ბოლაჯურის  ადმინისტრაციულ ერთეულში ბესარიონ ტეფნაძე 591 70 42 00  
ხელშეკრულებით  აყვანილები
1 მერის მდივანი თეა გვარამაძე
2 მერის მძღოლი ივანე კოპაძე
3 საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლი რამაზი თათეშვილი
4 აიტი ივანე თათეშვილი  
5 თანაშემწე თეიმურაზ თუმანიშვილი
6 ელექტრიკოსი თამაზ დოლენჯიშვილი
7 სპეციალისტი ახალგაზრდებთან ურთიერთობის საკითხებში ნათია რობაქიძე  
8 ექსკავატორ დამტვირთველის  ოპერატორი ნუკრი ბარდაველიძე
9 ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის კოორდინატორი ნინო მერაბიშვილი
10 მერის მრჩეველი ინფრასტრუქტურის საკითხებში ტარიელ კიპაროიძე  
11 ცეცხლფარეში ზურაბ ჩილაშვილი
მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია
წერილი ადიგენის მერს
წერილი საკრებულოს თავმჯდომარეს
შენი იდეა ადიგენს
ელექტრონული პეტიცია
ელ. მმართველობის ერთიანი სისტემა
ტურიზმი
ფოტო/ვიდეო გალერეა
საინფორმაციო დაფა
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო
საქართველოს პარლამენტი
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს პრეზიდენტი
მარტი 2024
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031