ცხელი ხაზი: +995 366 29 12 61

მეილი: მერია

მეილი: საკრებულო

ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
აბასთუმნის ობსერვატორია
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ჭულევის მონასტერი
Previous
Next

მერიის საშტატო

მერიის საშტატო

#შტატისახელიგვარიტელეფონიელ.ფოსტა
    
1მერიგოჩაქიმაძე599 56 07 06gocha.qimadze@gmail.com
2მერის პირველი მოადგილეარსენ ბალახაშვილი599 95 21 10arsenbalaxashvili@yahoo.com
3მერის მოადგილესოსორეხვიაშვილი595 00 06 02Soso.1963rexviashvili@gmail.com
                        ადმინისტრაციული სამსახური
1პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსინონა ჭიჭინაძე551 55 23  70chichinadze41@gmail.com
2მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში    
3მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში    
4მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში    
5მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებში    
6მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებში    
7მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში     
8მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო და საზოგადოებსთან ურთიერთობის საკითხებში    
9მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის უსაფრთხოების  საკითხებში    
10მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვის უფლებებისა და მხარდაჭერის საკითხებში    
            საფინანსო სამსახური
1პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსიხათუნა ჩაგუნავა595 09 11 47xatunachagunava1971@gmail.com
2მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში    
3მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ხაზინასთან ურთიერთობის საკითხებში საკითხებში    
4მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  საკითხებში    
5მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  საკითხებში    
              ქონების მართვის სამსახური
1პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსივაჟაგუტაშვილი574 00 88 57v.gutashvili@yahoo.com
2მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ეკონომიკისა და სტატისტიკის საკითხებში    
3მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მუნიციპალური ქონების მართვის  საკითხებში    
4მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მიწის მართვისა და ადგილობრივი გადასახადების ადმინისტრირების საკითხებში    
5მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აგრარულ საკითხებში    
6მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების ადმინისტრირების  საკითხებში    
              შესყიდვების სამსახური
1პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსილევანმუმლაძე555552601levanimumladze83@gmeil.com
2მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების   საკითხებში    
3მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების   საკითხებში    
4მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის   საკითხებში    
             ინფრასტრუქტურის სამსახური
1პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსიგოდერძისხირტლაძე591 91 88 84goderdzisxirtladze@yahoo.com
2მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის    საკითხებში    
3მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის    საკითხებში    
4მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის პროექტირების    საკითხებში    
5მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წერილებთან მუშაობისა და ბრძანებების მომზადების     საკითხებში    
6პირველი  კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი  არქმშენინსპექციის    საკითხებში    
7მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის    საკითხებში    
ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილება
8მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსიანტონ გელაძე599 78 81 11antonigeladze84@gmail.com
9მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქმშენინსპექციის საკითხებზი    
10მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის პროექტირების   საკითხებში    
ზედამხედველობის სამსახური
1პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსილევან დემეტრაძე577 77 97 89levandemetradze3@gmail.com
2მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის     საკითხებში    
3მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის    საკითხებში    
4მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის    საკითხებში    
5მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა კეთილმოწყობის     საკითხებში    
მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ
 საქმეთა  და ტურიზმის განვითარების სამსახური
1პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსიზურაბბეთხოშვილი591 81 40 60zbetxoshvili2gmail.com
2მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლებისა და ახლგაზრდულ საქმეთა      საკითხებში    
3მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის     საკითხებში    
4მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის  საკითხებში    
5მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ტურიზმის  საკითხებში    
იურიდიული სამსახური
1პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსიგიორგიბერიძე577350836giorgi.beridz.96@gmail.com
2მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში    
3მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  იურიდიულ  საკითხებში    
შიდა აუდიტის სამსახური
1პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსითამაზხარატიშვილი577 71 57 12xaratishvilitamaz@gmail.com
2მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების კონტროლისა და აუდიტის  საკითხებში    
3მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა კონტროლისა და აუდიტის,კერძო სამართლის  იურიდიული პირების კონტროლისა და აუდიტის  საკითხებში    
სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
1პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსიმამუკაბუიღლიშვილი577 57  67 11mbuigla@gmail.com
2მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში    
3მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სამხედრო აღრიცხვისა გაწვევისა და მობილიზაციის საკითხებში    
4მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში    
5მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში    
6მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების  საკითხებში    
 მერის    წარმომადგენლები
1დაბა აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულშივასილ მეგენეიშვილი598 19 99 58 
2დაბა ადიგენის ადმინისტრაციულ ერთეულშიზაზა ტაბატაძე599 67 23 60 
3 არლის ადმინისტრაციულ ერთეულშიდავითაკოფაშვილი568 88 85 04 
4უდის ადმინისტრაციულ ერთეულშიშოთაყულჯანიშვილი571332532 
5ბენარის ადმინისტრაციულ ერთეულშივეფხვიაჭაღიაშვილი599 11 98 95 
6ხევაშენის ადმინისტრაციულ ერთეულშიგიორგიენდელაძე598 89 63 95 
7წახანის  ადმინისტრაციულ ერთეულშიზურაბბარამაძე599 39 84 44 
8ბოლაჯურის ადმინისტრაციულ ერთეულშიჯიმშერქიმაძე595 58 18 47 
9გორგულის  ადმინისტრაციულ ერთეულშიზოიაგახოკიძე598 50 55 72 
10 ზანავის ადმინისტრაციულ ერთეულშიამირანმიქელაძე598 41 24 06 
11 ვარხნის ადმინისტრაციულ ერთეულშიპაატადემეტრაძე551555738 
12 ლელოვნის  ადმინისტრაციულ ერთეულშიგოჩაჯანელიძე599 96 82 32 
13 მლაშის ადმინისტრაციულ ერთეულშიაჩიკოლობჯანიძე551 80 30 50 
14 ზარზმის  ადმინისტრაციულ ერთეულშიგურამიგავაშელი599 55 03 99 
15 მოხის  ადმინისტრაციულ ერთეულშიგიორგიმეტრეველი551 20 30 78 
16 დერცელის ადმინისტრაციულ ერთეულშიზაზაშავაძე595514863 
17 ფხეროს   ადმინისტრაციულ ერთეულშიპეტრესაკანდელიძე598 47 25 22 
18 სამყურის   ადმინისტრაციულ ერთეულშიპაატაბოლქვაძე591 44 46 23 
19ჩორჩნის   ადმინისტრაციულ ერთეულშივახოზაქაშვილი599 97 26 47 
20 ჭეჭლის ადმინისტრაციულ ერთეულშითეიმურაზბლიაძე591 33 64 07 
21 ზედუბნის  ადმინისტრაციულ ერთეულშიასლანბერიძე593 28 12 92  
22 არლის ადმინისტრაციულ ერთეულშინათიაბარძიმაძე595 69 11 00 
23 უდის  ადმინისტრაციულ ერთეულშიგოჩამღებრიშვილი593 27 92 05 
24 დაბა აბასთუმნის  ადმინისტრაციულ ერთეულშიგიორგიელისაბედაშვილი568 77 68 50 
25 ბოლაჯურის  ადმინისტრაციულ ერთეულშიბესარიონტეფნაძე591 70 42 00 
 ხელშეკრულებით  აყვანილები
1მერის მდივანითეაგვარამაძე  
2მერის მძღოლიივანე კოპაძე  
3საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლირამაზითათეშვილი  
4აიტიივანე თათეშვილი  
5თანაშემწეთეიმურაზთუმანიშვილი  
6ელექტრიკოსითამაზდოლენჯიშვილი  
7სპეციალისტი ახალგაზრდებთან ურთიერთობის საკითხებშინათიარობაქიძე  
8ექსკავატორ დამტვირთველის  ოპერატორინუკრიბარდაველიძე  
9ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის კოორდინატორინინომერაბიშვილი  
10მერის მრჩეველი ინფრასტრუქტურის საკითხებშიტარიელკიპაროიძე  
11ცეცხლფარეშიზურაბჩილაშვილი