მიმდინარეობს საიტის განახლება

ცხელი ხაზი: + 995 366 29 12 61

მერიის სამსახურები
# სამსახური სახელი, გვარი საკონტაქტო ინფორმაცია (მობ.ტელეფონი)
ადმინისტრაციული სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი, სამსახურის უფროსი ნონა    ჭიჭინაძე 551 55 23 70
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში ნინო    თათოშვილი 591 91 57 31
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში მარი   ჯელია 592 21 12 38
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში გვანცა  ჩირგაძე 574 25  16 25
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებში ლეილა ჩაგუნავა 599 60 39 64
6 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებში თინათინ  გელაძე 595 41 43  73
7 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში საკითხებში ლელა მაჭარაშვილი 595 58 88 72
8 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო და საზოგადოებსთან ურთიერთობის საკითხებში ლელა სარიშვილი 595881966
9 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის უსაფრთხოების  საკითხებში ვაკანტური
10 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვის და ოჯახის სოციალური მუშაკის საკითხებში ჯილდა სირბილაძე 571 24 42 74
საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი ხათუნა ჩაგუნავა 595 09 11 47
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში სოფო გიქოშვილი 599 06 04  64
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ხაზინასთან ურთიერთობის საკითხებში საკითხებში იზა ბალახაშვილი 598 11 21 29
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  საკითხებში ვაკანტური
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  საკითხებში მზეონა რეხვიაშვილი 595 41 43 09
ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი ვაჟა გუტაშვილი 574 00 88 57
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ეკონომიკისა და სტატისტიკის საკითხებში ვაკანტური
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მუნიციპალური ქონების მართვის  საკითხებში გურამი ბოჩიკაშვილი 591 91 88 82
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მიწის მართვისა და ადგილობრივი გადასახადების ადმინისტრირების საკითხებში როინი ძაძამია 577 60 23 17
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აგრარულ საკითხებში ნონა რეხვიაშვილი 599 41 75 07
6 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების ადმინისტრირების  საკითხებში ლარისა ბოჩიკაშვილი 591 41 21 33
შესყიდვების სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი ლევან მუმლაძე 577 38 04 61
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების   საკითხებში თეა ბოჩიკაშვილი 591 11 12 49
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების   საკითხებში სპარტაკ მაჭარაშვილი 591 64 82 25
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის   საკითხებში ვახტანგ პარუნაშვილი 599 40 67 96
ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის ,  არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი გოდერძი სხირტლაძე 591 91 88 84
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის    საკითხებში ანტონ გელაძე 599 78 81 11
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის პროექტირების    საკითხებში ჯემალი ჩხიტუნიძე 595 78 81 11
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის პროექტირების    საკითხებში თეიმურაზ მსხვილიძე 558 68 24 78
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრციტი მოწყობის    საკითხებში ბაჩუკი გელაშვილი 598 41 20 22
6 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქმშენინსპექციის საკითხებში ვაკანტური
7 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წერილებთან მუშაობისა და ბრძანებების მომზადების     საკითხებში ლეილა ობოლაშვილი 591 91 17 76
8 პირველი  კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი  არქმშენინსპექციის    საკითხებში იონა ძაძამია 597 72 71 81
9 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის    საკითხებში აკაკი მაჭარაშვილი 595 99 47 67
ზედამხედველობის სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი ლევან დემეტრაძე 577 77 97 89
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის     საკითხებში დავით ხუციშვილი 591 41 24 44
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის    საკითხებში ბადრი თათოშვილი 591 91 88 85
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის    საკითხებში მაკა მაჭარაშვილი 595 41 43 72
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა კეთილმოწყობის     საკითხებში ბექა გვარამაძე 571 22 65 58
კულტურის,განათლების, სპორტის , ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი ზურაბ ბეთხოშვილი 591 81 40 60
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლებისა და ახლგაზრდულ საქმეთა      საკითხებში ვაკანტური
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის     საკითხებში ნათელა ბარბლიშვილი 577 59 35 60
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის  საკითხებში იმედა სირბილაძე 551 45 85 50
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ტურიზმის  საკითხებში თამუნა ვარდიძე 599 03 64 84
იურიდიული სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი თამარ მაჭარაშვილი 558 79 59 68
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში გიორგი ჩიხრაძე 598 44 54 87
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  იურიდიულ  საკითხებში გიორგი ბერიძე 511148306
შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი თამაზ ხარატიშვილი 577 71 57 12
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების კონტროლისა და აუდიტის  საკითხებში გოდერძი მინაძე 599 95 41 15
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა კონტროლისა და აუდიტის,კერძო სამართლის  იურიდიული პირების კონტროლისა და აუდიტის  საკითხებში აზა  აზირაშვილი 577 61 33 60
სამხედრო აღრიცხვის გაწევისა და მობილიზაციის სამსახური
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი მამუკა  ბუიღლიშვილი 557 57 67 11
2 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში ბიჭიკო კავთელაძე 555 04 07 48
3 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სამხედრო აღრიცხვისა გაწვევისა და მობილიზაციის საკითხებში თამაზი ჩირგაძე 591 34 36 83
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში ლარისა აკოფიანი 593 94 07 56
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში იზოლდა მაჭარაშვილი 598 95 18 00
6 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების  საკითხებში მზია კაპანაძე 595 09 11 43
მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია
წერილი ადიგენის მერს
წერილი საკრებულოს თავმჯდომარეს
შენი იდეა ადიგენს
ელექტრონული პეტიცია
ელ. მმართველობის ერთიანი სისტემა
ტურიზმი
ფოტო/ვიდეო გალერეა
საინფორმაციო დაფა
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო
საქართველოს პარლამენტი
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს პრეზიდენტი
მარტი 2024
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031